Wszechstronna rachunkowa obsługa firm i konsumentów indywidualnych.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, jakich wykonania się zobowiązujemy. Warto być już na początku świadomym zobowiązań, które podejmujemy. Przede wszystkim obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest: prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, a także ewidencja pracownicza jeśli zatrudniamy pracowników. Przedsiębiorca musi się dodatkowo wywiązać z obowiązków wobec Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej bądź kwartalnej. Zaliczki miesięczne wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za jaki płaci się zaliczkę. Do 25 dnia każdego miesiąca obowiązkowa jest zapłata podatku VAT. ZUZ należy opłacić do 10 dnia miesiąca jeżeli prowadzimy firmę samodzielnie bądź do 15 dnia miesiąca jeżeli zatrudniamy pracowników. Do 25 dnia miesiąca trzeba wysłać JPK. Wszystkie rozliczenia może w naszym imieniu wykonać jak i wysłać wykwalifikowana księgowa z jaka rozpoczęliśmy współpracę. Obliczy należne składki oraz wysokość podatków. Dzięki temu będziemy pewni, że cała rachunkowość prowadzona jest należycie. Zapraszamy na stronę www.biuroep.pl/